جشن نوروزى ديوان هامبورك

در تاريخ ٢٣ مارس ٢٠١٤ انجمن ديوان هامبورك مطابق سالهاى قبل جشن نوروزى خود را برگزار كرد. در اين برنامه انجمن IKKH نيز دعوت داشت و به معرفى انجمن و فروش اجناس پرداخت.

Diwan 001

Diwan 002

Diwan 003

Diwan